fbpx

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEOWKOCIE.COM

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. STOSOWANIE REGULAMINU

1. Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sklep Internetowy,
 2. warunki korzystania ze Sklepu Internetowego,
 3. warunki zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego,
 4. tryb postępowania reklamacyjnego w Sklepie Internetowym.
 5. Sprzedaż produktów podlega warunkom sprzedaży, określonym w niniejszym Regulaminie oraz powszechnie obowiązującym prawie polskim.
 6. Regulamin jest wzorcem umownym, o którym mowa w art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

1.2. SKLEP INTERNETOWY

 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep Internetowy MEOWKOCIE.com jest KASGAV STUDIO Katarzyna Gaweł, os. Piastów 12/24, 31-623 Kraków, NIP 7952440709.

1.3. KONTAKT

 1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem Internetowym:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: kontakt@meowkocie.com,
 • telefonicznie, pod numerem: 502-831-523. Koszty telefoniczne według taryfy operatora Klienta.

1.4. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze sklepu internetowego.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 121, ze zm.),
 4. KONSUMENT – Klient, będący osobą fizyczną, dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. PRODUKT – rzecz ruchomą dostępną w Sklepie Internetowym będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży,
 6. REGULAMIN –Regulamin Sklepu Internetowego MEOWKOCIE.com,
 7. SKLEP  INTERNETOWY  – serwis  internetowy,  prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.meowkocie.com, dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów przez Internet,
 8. SPRZEDAWCA – osoba, o której mowa w pkt 1.2. Regulaminu,
 9. SPRZEDAŻ –wszelkie czynności pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, prowadzące do zawarcia, zmiany lub zniesienia Umowy Sprzedaży,
 10. STRONACH – Klient i Sprzedawca łącznie,
 11. UMOWA SPRZEDAŻY –umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Klienta własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Klient zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

II ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet, netbook) Klienta. Do korzystania ze Sklepu Internetowego koniecznym jest: dostęp do Internetu.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest włączenie obsługi plików  cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies dotyczące Sklepu Internetowego mogą być skasowane w każdym czasie za pomocą odpowiednich opcji dostępnych w przeglądarce internetowej lub za pośrednictwem odpowiednich programów.
 3. Sklep Internetowy jest skierowany do nieokreślonej liczby odbiorców.

2.2. JĘZYK

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony w języku polskim.
 2. Sprzedaż oraz czynności handlowe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą odbywają się w języku polskim. Sprzedawca, w  razie potrzeby, w szczególności na wniosek Klienta, może dokonywać czynności handlowych w języku innym niż język polski.

2.3. TERYTORIUM

 1. Sprzedaż odbywa się na terenie Polski.

2.4. PRODUKT I CENA

 1. Produkt dostępny w Sklepie Internetowym jest opatrzony w serwisie internetowym Sklepu Internetowego zdjęciem modelu produktu, ceną jednostkową oraz opisem produktu. Dostępność produktu  oznacza gotowość jego wytworzenia i realizacji (produkt może stanowić rzecz przyszłą w rozumieniu art. 155 §2 Kodeksu cywilnego).
 2. Zdjęcie modelu produktu nie jest zdjęciem konkretnego produktu, a wyłącznie modelu produktu, przez co pomiędzy zdjęciem modelu produktu a produktem dostarczonym Klientowi mogą występować minimalne różnice. W razie wątpliwości, kształt, wielkość, rodzaj modelu produktu objętego zdjęciem powinien być tożsamy z produktem dostarczanym Klientowi.
 3. Cena w przypadku plakatów i poszewek zawiera tylko produkt z opisu, tj. plakat – bez ramki, passepartout i pozostałych dodatkowych elementów, które służą do przedstawienia produktu w formie wizualizacji; poszewka – bez wypełnienia i pozostałych dodatkowych elementów, które służą do przedstawienia produktu w formie wizualizacji.
 4. Usługa “Plakaty personalizowane” są wykonywane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto sprzedawcy. Zastrzegamy sobie prawo do nieudostępniania grafiki w wersji elektronicznej.
 5. Cena jednostkowa składa się z oznaczenia sumy pieniężnej co do wysokości i co do waluty. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
 6. Do ceny produktu należy doliczyć koszt dostawy (przesyłki), której wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów, promocji w oznaczonym czasie na oznaczony produkt. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba produktów.
 8. Opis produktu dostępnego w Sklepie Internetowym składa się z:
 • nazwy produktu będącego przedmiotem sprzedaży,
 • specyfikacji produktu będącego przedmiotem sprzedaży,
 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa,
 • czasu realizacji produktu.

2.5. KONTO KLIENTA

 1. Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientem mogą być osoby, które ukończyły 13 lat, lecz nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie Internetowym (konto Klienta). Rejestracja jest bezpłatna stanowi dla Sprzedawcy gwarancję zaufania Klienta. Przez rejestrację Klient uzyskuje dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 3. Zabronione jest podawanie w formularzu rejestracji treści o charakterze bezprawnym, w szczególności  danych  osobowych osób  trzecich, które  nie  udzieliły upoważnienia do  założenia konta Klienta w ich imieniu, w szczególności pełnomocnictwa.
 4. Rejestracja Klienta następuje za pomocą formularza rejestracji. W formularzu rejestracji Klient powinien podać prawdziwe dane. W wyniku prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji zostaje utworzone  konto  Klienta.  W  wyniku  prawidłowego  wypełnienia  formularza  rejestracji  dochodzi  do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym o założenie konta Klienta. W formularzu rejestracji Klient podaje w szczególności:
 • adres e-mail,
 • hasło,
 • imię i nazwisko,
 • login,
 • adres,
 • numer telefonu kontaktowego.

5.. Dostęp do konta Klienta następuje za pomocą panelu logowania. Dostęp do konta Klienta jest możliwy po wprowadzeniu aktualnego loginu i hasła podanego uprzednio w formularzu rejestracji albo w czasie dalszych zmian ustawień konta.

 1. Klient może w każdej chwili usunąć konto. Usunięcie konta następuje poprzez ustawienia konta Klienta. Usunięcie konta Klienta jest weryfikowane za pomocą hasła.
 2. Konto Klienta jest niezbywalne. Dla bezpieczeństwa, Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do konta, a także nie rozpowszechniać loginu.
 3. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania konta Klienta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Sklep Internetowy w przypadku stwierdzenia lub informacji od Klienta, że bezpieczeństwo konta jest zagrożone.
 4. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie konta w celu wyrządzenia szkody Sprzedawcy, innemu Klientowi lub jakiejkolwiek innej osobie albo dobru chronionemu prawem. Zabronione jest także wykorzystywanie konta do celu zgodnego z prawem lecz sprzecznego z zasadami współżycia społecznego.
 5. Przez rejestrację Klient oświadcza, że
 • spełnia warunki określone w pkt 2.5. Regulaminu,
 • podane dane są zgodne z prawdą,
 • wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

2.6. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

 1. Klient ma  w każdym momencie dostęp do  danych osobowych udostępnionych Sklepowi Internetowymi. Dostęp do danych osobowych następuje za pośrednictwem konta Klienta.
 2. Sklep Internetowy nie wykorzystuje, nie rozpowszechnia ani nie udostępnia żadnej osobie danych osobowych Klienta, w szczególności danych wrażliwych.

III ZASADY ZAWIERANIA, ZMIANY ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMOWY

3.1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Złożenie zamówienia może nastąpić na dwa sposoby.
 3. Sposób  pierwszy – dla Klientów zarejestrowanych
 4. sposób drugi – dla Klientów niezarejestrowanych
 5. Z chwilą dostarczenia danych w formularzu zamówienia do Sprzedawcy w taki sposób, że może zapoznać się  z jego treścią na adres  e–mail Klienta, który  został  podany w  formularzu zamówienia zostaje automatycznie wygenerowana wiadomość e–mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

3.2. ZMIANA UMOWY

 1. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron. Strony negocjują warunki zmiany Umowy.
 2. Do zmiany umowy dochodzi z chwilą akceptacji warunków zmiany przez obie Strony. Oświadczenie stron powinno mieć jednoznaczne brzmienie.

3.3. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Rozwiązanie umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze Stron. Strony negocjują warunki rozwiązania Umowy.
 2. Do rozwiązania umowy dochodzi z chwilą akceptacji warunków rozwiązania przez obie Strony. Oświadczenie stron powinno mieć jednoznaczne brzmienie.

IV ZASADY WYKONANIA UMOWY

4.1. PŁATNOŚĆ

 1. Sklep Internetowy dopuszcza następujące sposoby płatności – płatność przelewem tradycyjnym, przelew PAYNOW.
 2. Wybór sposobu płatności następuje w Kasie.
 3. Poprzez wybór płatności przelewem tradycyjnym, Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy za zamówione produkty w drodze zlecenia zapłaty na rzecz Sprzedawcy.
 4. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem tradycyjnym, powinien spełnić to świadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
 5. Jeżeli świadczenie przelewem tradycyjnym nie zostanie odnotowane w terminie 7 dni roboczych na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca za pomocą wiadomości e–mail wzywa Klienta do spełnienia świadczenia w terminie 7 dni roboczych. Brak spełnienia świadczenia w terminie wiąże się z uprawnieniem Sprzedawcy do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w art. 491 Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli  Klient  zapłacił  na rzecz  Sprzedawcy  jedynie  w  części,  Sprzedawca  wzywa  Klienta do zapłaty pozostałej części zobowiązania lub wyboru produktów, w przypadku gdy Klient zamówił więcej  niż  jeden  Produkt,  które  mają  zostać  zrealizowane  w  zakresie  zapłaconej  kwoty.  Zapłata pozostałej kwoty powinna nastąpić nie później niż 7 dni roboczych od wezwania do zapłaty. Jeżeli Klient nie dokonał wyboru produktu, którego dotyczy częściowa zapłata, w terminie 7 dni roboczych, dokonanie wyboru przechodzi na sprzedawcę.
 7. Kupując bezpośrednio w naszym sklepie, klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

4.2. WYDANIE PRODUKTU I POKWITOWANIE

 1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego lub po otrzymaniu informacji z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji. W każdym przypadku realizacja zamówienia następuje nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od wpływu informacji o zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Sklepu Internetowego lub po otrzymaniu informacji z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji. Termin realizacji może być  w uzasadnionych  sytuacjach, za zgodą Klienta wyrażoną  w dowolnej formie, przedłużony.
 2. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę polega na wyprodukowaniu, skompletowaniu, zapakowaniu oraz powierzeniu zamówionych przez Klienta produktów przewoźnikowi.
 3. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
 4. Przesyłki  realizowane  są  za  pośrednictwem  InPostu. Tytułem kosztów przesyłki są doliczane dodatkowo w kasie kwoty odpowiadające aktualnym cenom wybranego przez Klienta sposobu wysyłki. Aktualne taryfy cenowe dostępne są na stronach internetowych usługodawcy wybranego przez Klienta.

V TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

5.1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W zakresie wad fizycznych i prawnych produktu obowiązują regulacje ustawowe. Informacje o produktach są informacjami o ich właściwościach i nie stanowią gwarancji.
 2. Oświadczenie z reklamacją należy dostarczyć Sprzedawcy w taki sposób, aby mógł się z tym oświadczeniem zapoznać.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca informuje Klienta o sposobie załatwienia reklamacji.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej przesyłką, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu Internetowego.
 5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostaje odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

5.2. USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje ustawowe odstąpienie od umowy bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

 1. kosztów przenoszących koszty dostarczenia rzeczy w  inny niż najtańszy zwykły  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,
 2. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy,
 3. kosztów, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
 4. zamówień indywidualnych oraz zwrotom i wymianom nie podlegają produkty takie jak koszulki lub inne tekstylia i akcesoria wykonywane na zamówienie klienta.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i rozpoczyna się w dniu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie produktów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten zaczyna biec w dniu, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z produktów lub  w  którym  osoba  trzecia  inna  niż  przewoźnik  i  wskazana  przez  Klienta  weszła  w  posiadanie ostatniego z produktów objętych jednym zamówieniem.
 6. Klient składa  oświadczenie o  odstąpieniu Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedawca zastrzega, że do chwili otrzymania produktu od Klienta lub dostarczenia dowodu jej odesłania, wstrzyma się ze zwrotem płatności.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.